Teorie (česky/německy) | Další (česky/německy)

Další (česky/ německy)













Dívej se a žasni!

Prožíváme roční doby s dětmi do tří let


Autor: Georg Batzer


Čtyřikrát čtyři náměty na činnost s dětmi do tří let v mateřské škole. Průběh setkání je zachycen řadou velkých a názorných fotografií, které umožní rychlé pochopení. Autorem je Georg Batzer, dlouholetý spolupracovník Franze Ketta.
Koupit

Cena 299 Kč 


Odkud mám jméno

Metodika ke katechezím o svatých


Redakce: Eva Muroňová, Tomáš Cyril Havel
Ilustrace a obrazy: Karolína Marková


Metodika představuje šestnáct světců, jejichž životy k nám dnes promlouvají z dávné i nedávné minulosti, a chce přispět nejen Vojtěchům, Janům, Anežkám nebo Ludmilám k seznámení se s životy svých křestních patronů, ale také všem křesťanům k získání inspirace na jedinečné cestě ke svatosti.
Témata: Slavíme jmeniny/ Slavíme Slavnost Všech svatých/ Svatá Anežka/ Svatý Benedikt/ Svatí Cyril a Metoděj/ Svatá Hedvika/ Svatý Jan Nepomucký/ Svatý Jan Nepomuk Neumann/ Svatý Jiří/ Svatá Kateřina Alexandrijská/ Svatá Ludmila/ Svatý Maxmilián Kolbe/ Svatý Prokop/ Svatý Václav/ Svatý Vojtěch/ Svatá Terezie z Lisieux/ Svatá Tereza z Kalkaty.
Složka A4, sešit 85 stran a 10 obrazů svatých.
Koupit

Cena 225 Kč 


Naplnil se čas

Metodika ke katechezím v adventní a vánoční době


Redakce: Eva Muroňová, Tomáš Cyril Havel
Ilustrace a obrazy: Karolína Marková


V publikaci najdete praktické náměty k době adventní a vánoční, ale také ke svátku Uvedení Páně do chrámu, podněty k oslavě světců v adventu, bohoslužby slova či náměty pro rodinné slavení. Návrhy setkání jsou připraveny pro různé věkové kategorie – od předškolních dětí s rodiči po skupiny dospělých, a to formou Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta. Součástí metodického materiálu jsou písně, doprovodné ilustrace, fotografie a obrazové přílohy.
Volné listy v pevné kroužkové vazbě, barevné přílohy, formát A4.
Koupit

Cena 360 Kč 


Kříž života

Metodika ke katechezím v postní a velikonoční době


Redakce: Eva Muroňová, Tomáš Cyril Havel
Ilustrace a obrazy: Karolína Marková


Ve spolupráci s Kartuziánským nakladatelstvím, nakladatelstvím RPA-Verlag Landshut a s podporou organizace Renovabis vyšla publikace s názvem Kříž života. Najdete v ní náměty ke katechezím v různých společenstvích od předškolních dětí po dospělé v rodinách i ve farnosti. Součástí materiálu je barevná obrazová příloha obsahující legendu o třech stromech s obrazy malířky Karolíny Markové. Obsahuje 300 stran metodických návodů, jak prohloubit prožívání postní a velikonoční doby ve společenství dětí i dospělých ve společenství farnosti i ve společenství rodiny. Najdete zde napříkld témata Popeleční středa, Znamení kříže, Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, Poslední večeře, několik námětů, jak vést modlitbu Křížové cesty, téma Ježíš vstal z mrtvých, ale také příběh emauzských učedníků nebo námět ke Slavnosti Seslání Duha svatého.
Volné listy v pevné kroužkové vazbě, formát A4, 300 stran.
Koupit

Cena 330 Kč 


Já jsem tady a zpívám

Třídílný zpěvník písní


Ve spolupráci s nakladatelstvím a vydavatelstvím Jiří Brauner vyšel zpěvník 200 písní. Jsou rozděleny do tří částí: Já jsem tady a zpívám nám, Já jsem tady a zpívám světu a Já jsem tady a zpívám Bohu. Součástí publikace je CD s MP3 nahrávkami, které jednoduchým způsobem nazpíval Tomáš Krejčí s rodinou.
Koupit

Cena 450 Kč 


Za zavřenou branou

Legenda o sv. Martinovi


Text: Petra Ostermann, Franz Kett
Ilustrace: Isolda Moser
Český text: Eva Muroňová


Každý rok slaví 11. listopadu svůj svátek všichni Martinové a Martiny. Základ jejich jménu nedal jen římský Bůh války Mart, ale v našem kulturním okruhu především ten, který sice byl vojákem, ale pro službu potřebným odložil zbraně a stal se křesťanem. Právě na památku svatého Martina z Tours se pak v mnohých rodinách, obcích i kostelích slaví svatomartinské posvícení a můžeme si pochutnat na svatomartinské huse, koláčcích nebo vínu. Poselství o lásce k bližním, která je pro svatého Martina mnohem cennější než meč a vojenská hodnost, je stále aktuální a příběh o tom, jak se Martin rozdělil o svůj plášť, si lidé vypravují po celé generace. Tato obrázková kniha pro nejmenší se k nim připojuje.
Pevná vazba, 40 stran, formát A4.
Koupit

Cena 190 Kč 


Aby malé bylo velké

Náboženská výchova předškolních dětí v mateřských školách a ve farnostech


Margot Eder, Eva Muroňová, Tomáš C. Havel


Metodický materiál obsahuje náměty ke 42 setkáním předškolních dětí a rodičů. Program má čtyři části: podzim, zima, jaro, léto. Jeho předlohou je kniha Margot Ederové „Welch ein Glück mit Kindern zu leben“. Program je vytvořen podle zásad a cílů obecné výchovy se zřetelem na výchovu náboženského myšlení člověka a život z víry. Náboženské obsahy, výchova víry, sdílení a vzájemné doprovázení ve víře se v programu přirozeně prolínají. Cílem programu není mluvit „o Bohu a o Ježíši“, učit děti základní modlitby, učit je znát biblické příběhy a nacvičovat písně k liturgii, ale radovat se z toho, že spolu naplňujeme křesťanské soužití a zprostředkováváme si navzájem křesťanské hodnoty. O Bohu se nemluví jako o někom, kdo se k životu dítěte „přidává odjinud“ jako autorita a je autoritou rodiny potvrzován, ale kdo je v prostoru života přirozeně přítomný jako jeho Tvůrce a děti se jej v procesu výchovy učí odkrývat, objevovat a pojmenovávat. Součástí metodického materiálu jsou písně, doprovodné ilustrace, fotografie a dvě obrazové přílohy.
Volné listy v pevné kroužkové vazbě, barevné přílohy, 240 stran, formát A4.
Koupit

Cena 425 Kč 


Svatý Mikuláš: člověk plný Boží lásky

Slavíme svátek svatého Mikuláše


Redakce: Eva Muroňová, Tomáš Cyril Havel
Ilustrace: Karolína Marková


Sešitek obsahuje náměty ke společné oslavě svátku svatého Mikuláše s dětmi v mateřské škole, ve škole, či ve farnosti, tak aby vyniklo jeho původní křesťanské poselství. Sešitek má čtyři části. První část je věnována teoretickému pojmenování východisek a informacím, které oslavu svátku aktualizují a vracejí do odpovídajících souvislostí. Druhá část nabízí tři kratší na sebe navazující setkání určená především mladším dětem. Děti se v nich seznámí se základními údaji o světci a s poselstvím jeho života. Třetí část obsahuje legendy a zpracovává je pro věkově a početně různorodou skupinu dětí i dospělých, kteří chtějí například formou mikulášské nadílky oslavit svátek svatého Mikuláše. Čtvrtá část obsahuje návrh slavení při mši s dětmi, která může, ale také nemusí být spojena s nadílkou. Součástí sešitku je obrazová příloha se 7 barevnými obrazy k legendám.
Lepená vazba, 72 stran, formát A5, cena včetně obrazové přílohy.

Zdarma je stažení


Dnes budu Tvým hostem

Metodika pro přípravu dětí mladšího školního věku ke svátosti smíření a svátosti eucharistie


Esther Kaufmann, Meinulf Blechschmidt
Redakce: Eva Muroňová, Tomáš Cyril Havel
Ilustrace: Karolína Marková


Materiál umísťuje přípravu dětí do společenství rodiny a farnosti a vnáší do ní nové prvky. Program přípravy se skládá z 28 setkání rozdělených do tří tematických celků. Obsahuje setkání dětí, setkání dětí a rodičů, setkání pouze rodičů, dopisy rodičům a předlohy ke slavení společných bohoslužeb. Je určený pro skupiny dětí, které se scházejí ve farnostech.
Volné listy v pevné kroužkové vazbě, 222 stran, barevné přílohy, formát A4.
Koupit

Cena 370 Kč 


Dnes budu Tvým hostem

Pracovní listy pro přípravu dětí mladšího školního věku ke svátosti smíření a svátosti eucharistie


Esther Kaufmann, Meinulf Blechschmidt
Redakce: Eva Muroňová, Tomáš Cyril Havel
Ilustrace: Karolína Marková


Pracovní listy jsou určeny dětem a doplňují program přípravy. Obsahují biblické texty, biblické texty, důležitý výklad, barevné obrázky a písně. Mohou být využity při setkání nebo pro opakování doma. Jejich součástí je také upomínka na první přijetí svátosti smíření a na první přijetí svátosti eucharistie a dva sešitky Effatha a Marana tha.
Volné listy v pevné složce, barevné, formát A4, cena včetně dvou sešitků.
Koupit

Cena 154 Kč 


Effatha

Slavíme svátost smíření


Eva Muroňová, Tomáš C. Havel


Sešitek je věnovaný výchově svědomí a prostřednictvím novozákonních biblických textů přibližuje dětem význam a průběh svátosti smíření. Je součástí pracovních listů, ale můžete si jej objednat i samostatně.
Šitá vazba, 32 stran, formát A6.
Koupit

Cena 49 Kč 


Marana tha

Slavíme svátost eucharistie


Eva Muroňová, Tomáš C. Havel


Sešitek přibližuje dětem slavení mše svaté, popisuje její jednotlivé části a jejich význam. Je součástí pracovních listů, ale můžete si jej objednat i samostatně.
Šitá vazba, 39 stran, formát A6.
Koupit

Cena 49 Kč 


Ta hvězda naděje pro mne i tebe je

Podněty ke katechezi v adventní době


Sešitek obsahuje náměty na deset adventních setkání pro děti i dospělé. Jeho součástí je CD Ztracené kapely s písněmi, které doprovázejí činnosti v průběhu setkání.
Lepená vazba, 60 stran, formát A5.
ROZEBRÁNO

Cena 96 Kč 


Jahrbuch 2021


Kett Franz a spolupracovníci
Sborník teorie a především praxe


Pedagogika Franze Ketta konkrétně v praxi. Inspirace pro celý rok a různé věkové kategorie. Bohatě doplněno fotografiemi z realizace uvedených témat.

KOUPIT

Cena 425 Kč 


Jahrbuch 2020


Kett Franz a spolupracovníci
Sborník teorie a především praxe


Pedagogika Franze Ketta konkrétně v praxi. Inspirace pro celý rok a různé věkové kategorie. Bohatě doplněno fotografiemi z realizace uvedených témat.

KOUPIT

Cena 425 Kč 


Jahrbuch 2019


Kett Franz a spolupracovníci
Sborník teorie a především praxe


Pedagogika Franze Ketta konkrétně v praxi. Inspirace pro celý rok a různé věkové kategorie. Bohatě doplněno fotografiemi z realizace uvedených témat.

KOUPIT

Cena 425 Kč 


Jahrbuch 2018


Kett Franz a spolupracovníci
Sborník teorie a především praxe


Pedagogika Franze Ketta konkrétně v praxi. Inspirace pro celý rok a různé věkové kategorie. Bohatě doplněno fotografiemi z realizace uvedených témat.

KOUPIT

Cena 425 Kč 


Jahrbuch 2017


Kett Franz a spolupracovníci
Sborník teorie a především praxe


Pedagogika Franze Ketta konkrétně v praxi. Inspirace pro celý rok a různé věkové kategorie. Bohatě doplněno fotografiemi z realizace uvedených témat.

KOUPIT

Cena 425 Kč 



Jahrbuch 2016


Kett Franz a spolupracovníci
Sborník teorie a především praxe


Pedagogika Franze Ketta konkrétně v praxi. Inspirace pro celý rok a různé věkové kategorie. Bohatě doplněno fotografiemi z realizace uvedených témat.

KOUPIT

Cena 425 Kč 


Jahrbuch 2015


Kett Franz a spolupracovníci
Sborník teorie a především praxe


Pedagogika Franze Ketta konkrétně v praxi. Inspirace pro celý rok a různé věkové kategorie. Bohatě doplněno fotografiemi z realizace uvedených témat.

KOUPIT

Cena 425 Kč 


Jahrbuch 2014


Kett Franz a spolupracovníci
Sborník teorie a především praxe


Pedagogika Franze Ketta konkrétně v praxi. Inspirace pro celý rok a různé věkové kategorie. Bohatě doplněno fotografiemi z realizace uvedených témat.

KOUPIT

Cena 425 Kč 


Jahrbuch 2013


Kett Franz a spolupracovníci
Sborník teorie a především praxe


Pedagogika Franze Ketta konkrétně v praxi. Inspirace pro celý rok a různé věkové kategorie. Bohatě doplněno fotografiemi z realizace uvedených témat.

KOUPIT

Cena 425 Kč 


Jahrbuch 2012


Kett Franz a spolupracovníci
Sborník teorie a především praxe


Pedagogika Franze Ketta konkrétně v praxi. Inspirace pro celý rok a různé věkové kategorie. Bohatě doplněno fotografiemi z realizace uvedených témat.

KOUPIT

Cena 425 Kč 


Jahrbuch 2011


Kett Franz a spolupracovníci
Sborník teorie a především praxe


Pedagogika Franze Ketta konkrétně v praxi. Inspirace pro celý rok a různé věkové kategorie. Bohatě doplněno fotografiemi z realizace uvedených témat.

KOUPIT

Cena 425 Kč 


Jahrbuch 2010


Kett Franz
Sborník teorie a především praxe


Pedagogika Franze Ketta konkrétně v praxi. Inspirace pro celý rok a různé věkové kategorie. Bohatě doplněno fotografiemi z realizace uvedených témat.

KOUPIT

Cena 425 Kč 


Märchen erzählen, deuten, gestalten, spielen


Franz Kett, Hanni Neubauer
16 pohádek


Publikace je rozdělena do čtyřech částí: les v pohádkách, voda v pohádkách, starost o život a hledání identity. S každou oblastí je nabídnuto pojednání o základních myšlenkách, každá z pohádek zahrnuje podněty pro její vyprávění a shrnutí jejího posleství.

 KOUPIT


Cena 24,80 Euro


 

zpět